İstanbul Teknik Üniversitesi

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Üniversiteler Bölümünden İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Reklam  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Forum Alev
  Genel Bilgiler
  İstanbul Teknik Üniversitesi, çağdaş dünya üniversiteleri arasında yerini almak, bunu yaşadığı süreçler ve ürünleri ile kanıtlamak istemektedir.

  Bu çerçevede, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin misyonu ise Türkiye içinde değil dünyada yarışacak mezunları yetiştirmektir. Yoğun rekabet koşulları içinde üniversitemiz; dinamik, küresel, kaliteli, yaratıcı, katılımcı bir eğitim/öğretim ve araştırma politikası izlemektedir.

  İstanbul Teknik Üniversitesi, çağdaş gelişmelere paralel olarak, yeniden yapılanma ve fiziksel altyapısı ile birlikte araştırma ve eğitim donanımlarını hızla yenileme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede geliştirilen projelerin amacı, öğrencilerimize daha iyi bir eğitim/öğretim ortamı sağlamanın yanında onlara çağdaş yurt ve burs olanakları yaratmak, genç ve nitelikli öğretim elemanlarının desteklenmesi ile üniversitenin gelecekteki gelişmelerini güvence altına almak, enformasyon sistemlerinin geliştirilmesi, laboratuar altyapısının yenilenmesi ile araştırma potansiyelinin değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır.

  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin vizyonu, bir Dünya üniversitesi olarak gelişmesini sürdürmektedir. Misyonu ise, evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri, topluma doğrudan katkı sağlayan projeleri ön plana alan, ülkenin sınırları içine sıkışmadan dünyada yarışan bir araştırma üniversitesi olarak eğitim, öğrenim, araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürdürmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi, bu çerçevede 1996 yılından başlayarak Lisans öğretimini tümüyle yeniden yapılandırmıştır. İTÜ'nün eğitim ve öğretimdeki amacı:

  Öğrenmeyi öğrenen,
  Yaratıcı, dinamik, katılımcı,
  İngilizce'yi iyi bilen,
  Yerel değerleri gözardı etmeden küresel,
  İleri teknolojilere hakim,
  Araştırma yetenekleri gelişmiş,
  Sosyal ilişkileri güçlü,
  Ülkeye ve insanlılığa yararlı,
  Mesleki etiğe sahip, mezunlar yetiştirmektir.

  Tarihçe
  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geçmişi gerilere, Osmanlı dönemine, Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştiriyordu. Haliç Tersane’sinde yer alan okulun kurucusu bir Macar soylusu olan Baron de Tott'du.

  Osmanlı'ların yenileşme hareketinde önemli rol oynayan Baron de Tott, açılan okulda ders de vermiştir. İlk başhoca ise birçok yabancı dil bilen ve gemi mühendisliği konusunda eğitim görmüş olduğu ileri sürülen Cezayirli Seyyid Hasan Hoca’dır. Okulun kitaplığının yabancı dillerden çevrilen birçok eserle zenginleştirildiği ileri sürülmektedir.


  1795 yılında, III. Selim döneminde açılan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (İmparatorluk Kara Mühendishanesi) topçu subayı yetiştirmek için kurulmuştu. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un genişletilmesiyle oluşan bu okulun eğitim süresi dört yıldı. III. Selim Mühendishane’nin gelişmesine önem vererek, okula Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nden kitap göndermiştir. Okula bağlı bir matbaanın kurulmasına olanak sağlayan padişah ayrıca gözlem ve ölçüm aletleri bağışlayarak okulun donanımına katkıda bulunmuştur.

  Okulda verilen dersler arasında istihkam, top dökümcülüğü, topçuluk, astronomi gibi konular yer alıyordu. Okulun kuruluş ve gelişim sürecinde Fransız öğretim üyelerinin ve mühendislerin de katkısı büyüktür. Hasköy'de, bugün Haliç Köprüsü'nün kuzey yönündeki ayağının bulunduğu alanda yer alan Kara Mühendishanesi binası zamanla yıkılmış; Hasköy askerlik şubesinin bahçesinde duran yazıtı 1995 yılında İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinle İTÜ'nün Taşkışla binasına getirilerek, giriş holüne yerleştirilmiştir.

  1847 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un müfredatına mimarlık alanında da dersler konularak batı usullerine göre mimarlık bilgileri verilmeye başlandı. 1883 yılında Hendese-i Mülkiye’ye dönüşen Mühendishane-i Berr-i Hümayun, 1909 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak, sivil mimar ve mühendislerin yetişmesi konusunda eğitim vermiştir.

  Cumhuriyetin kuruluşu ile mühendislik ve mimarlık eğitimi yeniden düzenlendi. Mühendis Mekteb-i Alisi yol, demiryolu, su işleri ve inşaat-mimarlık dallarını kapsayacak şekilde eğitim veren bir okul olarak örgütlenmişti. 1929 yılında Mektebin mevcut su ve yol kollarına inşaat şubesi de eklenerek mimarlık alanında eğitime başlanmıştır. İlk mezunlarını 1931 yılında veren Yüksek Mühendis Mektebi Cumhuriyet Türkiyesi'nin bayındırlık işleri için gerekli teknik elemanları yetiştiriyordu. 1940'larda Almanya ve İsviçre'yi terkeden öğretim üyelerinin katılımı ile güçlenen kadrosu ile Yüksek Mühendis Mektebi, Türkiye'nin teknik öğretim alanında önde giden bir eğitim kuruluşu olarak seçkinleşti. Önce Gümüşsuyu'ndaki eski kışla'da konumlanan mektep, daha sonra Taşkışla ve Maçka Silahhanesi binalarının da verilmesiyle büyüdü ve öğrenci sayısı ile birlikte öğretim kadrosu da gelişti. 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştü. Fakültelerin başlangıçta çok sınırlı olan öğretim kadrosu zamanla gelişerek bilim dallarında uzmanlaşmaya ve kadrolaşmaya gidildi. İlk yıllarında İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik Fakültelerinden oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden, Kimya, Gemi İnşaatı, Fen-Edebiyat, İşletme, Uçak ve Uzay Bilimleri, Denizcilik gibi fakültelerin kurulması ile büyümüş, tüm fakülteler bölümlere ayrılmış ve her fakültede diploma veren programlar gelişmiştir. Örneğin İnşaat Fakültesi içinde Jeodezi ve Fotogrametri, Makina Fakültesi içinde Tekstil, Mimarlık Fakültesi içinde Şehircilik ve Endüstri Tasarımı gibi bölümler lisans ve yüksek lisans eğitimi verecek şekilde dallanarak İstanbul Teknik Üniversitesi dünyadaki çağdaş gelişmelere paralel bir büyüme göstermiştir. İTÜ mimarlık alanında ve mühendisliğin tüm dallarında Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda uluslararası düzeyde yetkin olabilecek meslek adamları yetiştirmektedir. İTÜ'de yapılan doktora ve diğer bilimsel yayınlar, Türkçe'nin bilim dili olarak yerleşmesine ve birçok alanda teknik terminolojinin oluşmasına katkıda bulunarak büyük bir ulusal birikim sağlamıştır.

  İTÜ'de 1974/75 öğretim yılında iki kademeli eğitime geçilerek, dört yıllık lisans eğitimine eklemlenen iki yıllık lisansüstü programları ile birçok uzmanlık alanında üst düzeyde eğitim verilmeye başlanmıştır. Halen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Nükleer Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim olmak üzere beş enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile büyük bir öğrenci kitlesine hizmet veren İTÜ, lisans sonrası eğitimle Türkiye'nin gereksinim duyduğu genç öğretim üyesi adaylarını yetiştirmeyi ve düzeyli uzman gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir.

  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık, Makina, İşletme Fakülteleri, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kent merkezinde, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Maçka binalarında bulunmaktadır. 1970'lerden başlayarak Maslak'ta gelişmeye başlayan geniş kampüs içinde Rektörlük yönetim binaları ile birlikte İnşaat, Maden, Kimya ve Metalürji, Fen-Edebiyat, Uçak-Uzay Fakülteleri bulunmaktadır. Lisans sonrası eğitim veren Enstitüler ise: Nükleer Enerji, Fen Bilimleri, Bilişim ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüleridir. Teknik Üniversite bünyesine 1988 yılında katılan Denizcilik Fakültesi, Tuzla'da 16.5 hektarlık bir alana sahiptir. İTÜ Maslak Kampüsünde byük bir gelişme süreci yaşanmaktadır. Kitaplık, Kültür Sanat Birliği, Spor Birliği, Çocuk Yuvası gibi binaların yapımıyla üniversite yaşamının gerektirdiği temel hizmetler karşılanmıştır. 1940'lardan başlayarak birçok ünlü İTÜ'lünün kaldığı Gümüşsuyu Öğrenci Yurduna ek olarak Maslak Kampüsünde yapılan yeni yurt ve lojmanlar öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulmaktadır.


  İletişim
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  İTÜ Ayazağa Kampüsü 34469
  Maslak-İSTANBUL
  Telefon: (212) 285 34 91 - 285 34 00 - 285 30 00 - 285 66 14 - 285 66 15 - 285 39 60
  Faks: (212) 285 29 09
  http://www.sis.itu.edu.tr/

  Dış İlişkiler ve Enformasyon Müdürlüğü
  İTÜ Ayazağa Kampüsü 34469
  (Eski Rektörlük Binası)
  Maslak-İSTANBUL
  Telefon: 212 285
  Faks: 212 285 39 75
  disiliskiler@itu.edu.tr

  İTÜ Merkez Laboratuvarı
  (Test-Deney-Ölçüm-Analiz-Muayene Hizmetleri)
  İTÜ Ayazağa Kampüsü, Yapı Deprem Uyg. Araş. Merk.
  34390 Maslak/İstanbul
  Telefon: 0212 - 285 70 14
  Faks: 0212 - 285 36 72
  http://merkezlab.itu.edu.tr/
  merkezlab@itu.edu.tr
  İTÜ Rektörlüğü
  İTÜ Rektörlüğü Binası
  İTÜ Ayazağa Kampüsü 34469
  Maslak-İSTANBUL
  Ayazağa Santrali: 285 30 30 (40 hat)
  İTÜ Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Faksı: 212 285 29 10

  Öğrenci Danışma Merkezi (İTÜ Lise Tanıtım Ofisi)
  75. yıl Öğrenci Sosyal Merkezi
  34469 Maslak İSTANBUL
  Telefon: 212 285 66 11
  Faks: 212 285 65 95
  http://www.oss.itu.edu.tr/oss@itu.edu.tr

  Süleyman Demirel Kültür Merkezi
  Ayazağa Kampüsü
  Süleyman Demirel Kültür Merkezi
  Maslak / 34469 İstanbul
  Telefon: + 90 212 285 70 70-71
  Fax: + 90 212 285 70 72
  http://www.sdkm.itu.edu.tr/
  sdkm@itu.edu.tr
 2. 2
  MÜCEN
  Bayan Üye

  Cevap: İstanbul Teknik Üniversitesi

  Reklam  İstanbul Teknik Üniversitesi tarihine gerek yok herkez üç aşağıo beş yukarı bilir kısaca i.t.ü universitesini türkiyenin en çok tercih edilen okuludur tarihi 1800 lü yıllara dayanır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi