Ahmedi Kimdir ve Eserleri

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Yazarlar ve Şairler Bölümünden Ahmedi Kimdir ve Eserleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ULtRaDяagoN
  Usta Üye
  Reklam

  Ahmedi Kimdir ve Eserleri

  Reklam  Ahmedi Kimdir ve Eserleri

  Forum Alev
  Asıl ismi abuzeri İbrahim'dir, 14. yüzyılın en büyük divan şairidir,
  Hayatının ilk yıllarını ve ilk öğretimini Anadoluda tamamladıktan sonra öğrenim için Mısır'a gitti. Öğrenimini bitirdiğinde, Kütahya'ya geldi. Önce Süleyman Şah'ın (Germiyan beyi), daha sonra ise Timur'un koruması altına girdi. Amasya'da 1414 yılında vefat etti.
  Ahmedî, dönemindeki şairleri büyük ölçüde etkilemiştir. Eserleri dini konular veya temalar içermez. Fars şiir formunu Türkçe'ye uygulamaya çalışmıştır, fakat Farsça mecazlar Türkçe'ye tam olarak aktarılamadığı için şiirlerinde düzenli ve güçlü mısra yapıları bulunmamaktadır.Genellikle yüksek zümreye (padişahlara) hitap etmiştir.
  Ahmedi Divanı


  6 nüshaya sahip olan divan, Ahmedi'nin şairlik yeteneğini ortaya koyduğu önemli eserlerindendir. Özellikle la-dini şiirlerde Hoca Dehhani'den etkilenmiş olduğu görülür. Dehhani dışında etkisinde kaldığı şairler Aşık Paşa, Gülşehri, Ahi Evran olarak sıralanabilir. Ahmedi'nin şiirlerinin bir kısmı nazire mecmualarında bulunmaktadır

  Cemşid ü Hurşid

  İranlı şair Salman Saveci'nin aynı adı taşıyan 1500 beyitlik yapıtının genişletilmiş çevirisi olan, Cemşîd ü Hurşîd, ünlü 14. yüzyıl divan şairi Ahmedî'nin belki de en çok tanınan eseridir.Ahmedî'nin bu ünlü mesnevisi beş bin beyitliktir.Mesnevide gündelik hayata dair unsurlara sık rastlanmaktadır. Eserden bir beyit: Didi kim derdümün yokdur keranı- Nice takrir ideyim ben anı
  Ahmedî'nin bir de divanı olup, değeri İskender-nâme’sine nispetle daha yüksektir; sekiz bin beyitten fazla olan bu divanda şiirin muhtelif şekillerini havi manzumeler görülür; yine Ahmedî'nin beş bin beyitli Cemşid ü Hurşid isimli manzumesi, Çin hükümdarının oğlu Cemşid ile Rum kayserinin kızı Hurşid arasındaki âşikane macerayı tasvir etmektedir; gerek bu eserini ve gerek Tervîhü’l-Ervâh adındaki tıbba dair manzum ve mufassal telifini Emîr Süleyman Çelebi'nin emriyle kaleme almıştır. cemşid-ü hurşid döneminin sosyal özellikleriyle örtüşmemektedir.çünkü bu mesnevi konusunu iran(fars)edebiyatından almıştır. İran ve Türk edebıyatlarında işlenmış bir aşk hikâyesidir.Çin İmpratorunun oglu Cemşit ,dusunde gordugu bir kıza asık olur. Ayrıca bu eser geçiş dönemi eserlerinden Atabet'ül Hakayık ile örtüşmeyeni birliktedir. Ahmedi Cemşid ü Hurşid'i o devrin anlayışına göre yeni bir telif haline koyabilmek için hemen hemen bütün şark efsanelerinden ve mesnevilerinden yararlanmış,onlardan çeşitli motifler almış ve bunları ustalıkla birleştirerek adeta yeni bir hikâye vücuda getirmiştir. Bu asırda Anadolu beylerinin ve bilhassa Osmanlı hükümdarlarının şairlerden Türkçe eser istemekte ısrar ettikleri bir tarihi gerçektir.Emir Süleyman'ın da Ahmediden istediği;bu dilde bir kitap yazmasıdır.Emir Süleyman bu kitabı sipariş ederken şöyle demiş: Bizüm çün düzesin bir hub defter K'ola ma'ni vü lafzı şir ü şekker Kitabı k'adıdur Cemşid ü Hurşid Bu dilce ayıdasın sen i Cemşid Şairin düştüğü bir tarihe göre eser 806h.(1403m.)de yazılmıştır.Bu esere kaynaklık eden kitap, destan ve efsaneler arasında Eski Türk destan ve masallarının da bulunduğu yine dikkati çeken mühim bir husustur. Cemşid ü Hurşid, aruzun Mefailün/Mefailün/Feülün vezniyle yazılmıştır. Bilhassa spor oyunlarını ve savaş sahnelerini çok iyi canlandıran bu eser Türk ruhunu tatmin edici çizgileri ile edebiyatımızın, üzerinde daha esaslı durmasını icab ettiren hususi bir değer taşır.

  özellikleri:
  1)Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.
  2)1403 yılında bitirilip süleyman şah'a sunulmuştur.
  3)4798 beyitten oluşmaktadır.
  4)Ahmedi tarafından yazılmıştır.

  İskendernâme

  İskendername (اسكندر نامه Iskandar Nāma): "Şerefname" (شرف نامه Sharaf Nāma; 1196-1200) ve "İkbalname" (اقبال نامه Iqbal Nāma 1200-ölüm) olmak üzere iki bölümden olan ve "İskender Zülkarneyn"'in hayatını anlatan şiir.Nizami Gencevi tarafından yazılmıştır.Ahmedî tarafından Nizami'nin 2500 beyitlik İskendernâme'sinin bazı kısımları tercüme edilmiş ve aynı adla yeni bir mesnevi yazılmıştır.
  İskendernâme, ünlü Türk Divan edebiyatı şairi Ahmedî tarafından kaleme alınmış bir mesnevidir. Klasik edebiyatta Ayine-i İskender olarak anılır.  Ahmedî nin eseri hakkında

  1390 yılında yazılan mesnevi I. Beyazıt'ın oğlu Emir Süleyman'a sunulmuştur. Adından da anlaşılabileceği gibi eser Büyük İskender'in hayatını konu alır. Fakat, çoğu araştırmacıya göre, eserin amacı ismi geçen kişinin hayatını anlatmaktan çok bu hayatı bir çerçeve-hikâye olarak kullanıp birçok farklı bilim dalına dair çeşitli bilgiler vermektir. Nitekim eserde konu edinilen İskender'in yaşam öyküsü ile İskender'in gerçek yaşam öyküsü arasında büyük farklılıklar bulunur.
  Nizami'nin 2500 beyitlik İskendernâme'sinin bazı kısımları tercüme edilerek esere dahil edilmiştir. Ahmedî bu mesnevide 3 farklı şahsiyete 3 sembol yüklemiştir; Aristo aklı,İskender ruhu,İskender'in savaştığı Dara nefsi temsil eder.Ahmedî, Sultanın isteği üzerine mesnevisinin sonuna ilk manzum Osmanlı tarihi sayılabilecek 334 beyitlik bir Gazavat-nâme eklemiştir.
  Çoğu araştırmacı göre şiir açısından çok parlak bir eser olarak kabul edilmeyen İskendernâme´yi önemli kılan ana unsur ihtiva ettiği bilgilerdir. Her ne kadar bir mesnevi olsa ve nazım şeklinde yazılmışsa da eserin içeriğinin büyük bir kısmı geometri, astronomi, tıp, felsefe, siyaset, etik, teoloji gibi bilimlere dair bilgiler içerir. Bu da eseri Bilim Tarihi ve Felsefe Tarihi açısından önemli kılar. Eserin bu özelliği birçok bilimadamı ve şairin eseri edebi bir eserden ziyade bilimsel bir eser olarak görmesine sebep olmuştur. Eseri bu şekilde yorumlayanlar arasında Latîfî ve E. J. Wilkinson Gibb gibi isimler vardır. Franz Babinger ise İskendernâme'nin Büyük İskender'e ait efsaneleri tesvir ettikten sonra bir bilim ansiklopedisi halini aldığını belirtir. Bir Osmanlı Tarihi araştırmacısı açısından bu eserin en önemli yönü;ilk manzum Osmanlı tarihi sayılabilecek 334 beyitlik bir Gazavat-nâme'yi ihtiva etmesidir. 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Ahmedi - Cemşîd ü Hurşid, İskendername, Ahmedi Divanı]

  Reklam  1350 yıllarında yaşamış divan şairidir.Genellikle padişahlara hitap eden şiirler yazdığı için padişahlar tarafından sürekli koruma altına alınmıştır.Şiirlerinde farsçayı kullanmakla beraber Türkçe'ye de uygulamaya çalışmıştır.+ Yorum Gönder
iskendernamenin özellikleri,  iskendername özellikleri,  iskendernamenin konusu,  iskendername yazarı,  iskendernamenin özellikleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi